czwartek, 31 października 2019

Piękny wywiad Aleksandry Pietrygi z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem o śmierci, życiu wiecznym, wierze i nadziei. Polecamy lekturę:

https://katowice.gosc.pl/doc/2786803.Wiecznego-odpoczynku-nie-bedzie?fbclid=IwAR2l-4a3yB1FYeTmlkth4LL2Am3iv_QWIs0L3_O_u3ixeUYe8Ohm-2c-0o0

Poniżej fragment wywiadu:


"Tęsknimy za niebem, a mimo to tak kurczowo trzymamy się życia.
I słusznie. To życie jest nam dane i zadane. I to nie jako nieznaczący epizod. Życie wieczne się już tutaj wykuwa. Zwykle myśląc o śmierci, o życiu wiecznym, wyobrażamy sobie, że odrywamy się od świata, odrywamy się od ciała i jesteśmy wolnymi duchami. Owszem, ale to będzie raczej moment. My przecież oczekujemy powrotu Chrystusa, zmartwychwstania ciała, przemiany tego świata i życia wiecznego w świecie materialnym. Chrystus po zmartwychwstaniu nosi w swoim ciele ślady męki."

sobota, 26 października 2019

Akcja cmentarz - czas start!

Tłumy ludzi w sklepach wykupujących coraz to wymyślniejsze znicze - z melodyjkami, tęczowymi lampkami. Groby przystrojone pięknem wieńców i kwiatów.

To wszystko piękne, nam tu w jakiś sposób potrzebne.

Co jest potrzebne naszym zmarłym?
Cierpienie może więc być ofiarowane Bogu tylko przez człowieka wierzącego, że Jezus żyje. Bo samą istotą chrześcijaństwa jest stawianie czoła cierpieniu i śmierci, nie dlatego, aby one były dobre i same w sobie stanowiły jakąś wartość, ale dlatego, że zmartwychwstanie Chrystusa zmieniło całe ich znaczenie.

Thomas Merton

czwartek, 17 października 2019

Różaniec to medytacja...


Miesiąc Różańca

Październik, to szczególny czas oddania się pod opiekę Maryi. Czas, w którym za jej wstawiennictwem oddajemy Bogu całe nasze życie. Mija połowa miesiąca. Czy znalazłeś czas na odmówienie chociażby jednej dziesiątki różańca, w domu, w kościele. Czy Maryja jest obecna w Twoim chrześcijańskim życiu? Może jesteś wprawiony w odmawianie różańca - to dobrze. Rób to gorliwie, pobożnie i szczerze. MOże jeszcze nie próbowałeś tej modlitwy - to dobry czas żeby się w niej zakochać i trwać w jedności z Matką Boga.

środa, 11 września 2019

Warto stanąć pod Krzyżem

Warto się pomodlić, westchnąć, być obecnym. Pod krzyżem Chrystusowym, bo on nie tylko z drewna. On cały jest z Miłości i ją ofiaruje. Chrystus - w swym bólu i w radości zmartwychwstania przychodzi aby życie nie było bez sensu, choć usilnie je takim czynimy. Idź. Przytul się do niego. Nie bądź obojętny.

Serdecznie zapraszamy Parafian 14 września 2019 r. na adorację krzyża i wieczór pokutny.
Rozpoczynamy dzieło „Biertułtowy pod krzyżem” Mszą św. o godzinie 18.00. 

Nic nie wiedzieć (ks. J. Twardowski)

Być ko­cha­nym i jesz­cze nic nie wie­dzieć o tym
sta­le jed­ną her­ba­tę usta­wiać na sto­le
mie­szać jed­ną ły­żecz­ką
ku­pić je­den bi­let
sa­me­mu od­wie­dzać w ZOO gru­bo­skór­ne sło­nie
po­cie­szać się że za­jąc bie­ga po­je­dyn­czo
że cza­sem na­rze­czo­ny ca­łu­je jak ryba
tym­cza­sem ten co ko­cha pro­sto z nie­ba idzie
bia­łe kwia­ty po­zio­mek nie­sie w głę­bi lasu
droz­da bo­rów­ki koź­la­ki życz­li­we
ty­mia­nek co po­dob­ny wciąż do ma­cie­rzan­ki
ci­szę któ­ra na­wet każ­dy grzech po­pra­wia
stwo­rzył do­oko­ła pięć mi­liar­dów lu­dzi
i sta­le jed­ne­go szu­ka aby z nim się spo­tkać
być ko­cha­nym i jesz­cze nic nie wie­dzieć o tym
żeby było do twa­rzy za­sy­pu­je śnie­giem
sta­ra się o cho­in­kę niby od ni­ko­go
mówi że trze­ba odejść żeby nie prze­mi­nąć
za­pra­sza na spo­tka­nie pra­wie po kry­jo­mu
nad wodę w noc je­sien­ną gdzie cie­plej niż w polu
i ope­ra żab swoj­skich nie­wiel­ka lecz pięk­na
i księ­życ przy­pad­ko­wy co nie wie co bę­dzie
prócz jed­ne­go że ni­g­dy nie po­wta­rza się szczę­ście
być ko­cha­nym i jesz­cze nic nie wie­dzieć o tym
lecz sa­mot­ność to ku­zyn­ka naj­bliż­sza mi­ło­ści
a mi­łość wciąż za duża by całą ją wi­dzieć
i już nie wiesz do koń­ca bo wszyst­ko jest obok
a śmier­ci ni­g­dy nie moż­na uwie­rzyć


Piękny wywiad Aleksandry Pietrygi z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem o śmierci, życiu wiecznym, wierze i nadziei. Polecamy lekturę: https...